Forside » Vedtægter

Vedtægter for foreningen Cityløberne

§1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Cityløberne
Dens hjemsted er Københavns Kommune

§ 2. Formål
Foreningens formål er, med udgangspunkt i (by)menneskers behov og vilkår i hverdagen, at udvikle aktive fællesskaber og tidssvarende idrætstilbud indenfor løb, fitness og motion.
Desuden lægger foreningen vægt på:

- fortsat at udvikle nye idrætstilbud til det moderne storbymenneske

- at flere skal kende og tage del i de aktiviteter vi tilbyder i vores forening.

- at flere involverer sig i det frivillige arbejde i vores forening.

- foreningen sætter et markant præg på den idrætspolitiske udvikling i
lokalområdet.

§ 3. Værdier
I foreningens praktiske virke, arbejdes der ud fra et værdisæt der består af 3 teser. Der arbejdes for at alle værdierne er til stede – om end i forskellig styrke i forskellige sammenhænge.

- Vores aktiviteter er udfordrende - både fysisk, mentalt og socialt. Kun ved at rykke ved vores grænser bliver vi klogere på os selv.

- Vores aktiviteter befordrer glæde, fysisk velbefindende og udvikling af sociale netværk. Set i et bredere perspektiv vedrører velvære og sundhed rammerne for den enkeltes mulighed for at tage hånd om sit liv.

- Vores aktiviteter bidrager til at udvikle et engagerende fællesskab. Udvikling af erfaringer og identitet i mødet med andre er afgørende for vores forståelse af idrættens kultur.

§ 4. Associeringsaftaler
Foreningen er tilknyttet DGI Storkøbenhavn og er dermed undergivet landsdelsforeningens vedtægter.

§ 5. Bestyrelse
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af 3 personer. På generalforsamlingen vælges formand og kasserer samt 1 frit medlem. Bestyrelsen bestemmer selv sin arbejdsfordeling.

Stk. 2. Hele bestyrelsen er på valg hvert år. Suppleant(er) vælges ligeledes for ét år ad gangen.

Stk. 3. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Stk. 4. Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, den finder nødvendigt.

Stk. 5. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem af foreningen, der er fyldt 15 år. Dog skal bestyrelsen bestå af et flertal af myndige personer.

§ 6. Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden og kassereren.

§ 7. Medlemmer
Som henholdsvis aktive og passive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Alle medlemmer skal ved indmeldelse opgive en e-mailadresse, som det er muligt for foreningen at benytte til fremtidig kontakt.

§ 8. Udmeldelse
Stk. 1. Til gyldig udmeldelse kræves, at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning.

Stk. 2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil.
Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§ 9. Kontingent
Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

§ 10. Ordinær generalforsamling
Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes i marts måned og varsles skriftligt pr. e-mail til alle medlemmer og på foreningens hjemmeside mindst 3 uger før afholdelsen.

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelsen. Bestyrelsen vil offentliggøre disse samt endelig dagsorden på foreningens hjemmeside senest 6 dage før afholdelsen.

Stk. 3. Alle medlemmer over 15 år, som ikke er i kontingent restance, og minimum har været medlem 1 måned, har stemmeret. Medlemmer under 15 år kan repræsenteres af en forælder med dertil hørende stemmeret.

Stk. 4. På generalforsamlingen afgøres alle sager med almindeligt stemmeflertal (over halvdelen). Dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af vedtægterne, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning foretages, hvis minimum én deltager ønsker det.

Stk. 5. Der skal tages beslutningsreferat af generalforsamlingen.

Stk. 6. Den ordinære generalforsamling er foreningens demokratiske omdrejningspunkt og skal så vidt muligt afholdes i sammenhæng med en stor fest.

§ 11. Dagsorden for ordinær generalforsamling
Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Forelæggelse af regnskab samt budget.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. a) valg af bestyrelse i henhold til § 5.
b) valg af 1-2 suppleanter.
7. a) valg af 2 revisorer.
b) valg af revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

§ 12. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 13. Regnskab
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december og senest den 1. februar afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.

§ 14. Revisorer
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen to revisorer og en revisor- suppleant. Revisorerne skal hvert år i februar måned gennemgå det samlede regnskab. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 15. Opløsning
Stk. 1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor. De to generalforsamlinger skal afholdes indenfor 2 måneder og med minimum 2 ugers mellemrum.

Stk. 2. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue idræts- og ungdomsarbejdet i Københavns kommune.

Således vedtaget den 9. marts 2015

Henrik Poulsen
Formand

 

Scroll to Top