Referat af Ordinær Generalforsamling den 3. september 2020 

Generalforsamlingen blev afviklet hos formanden, Anni Wredstrøm.

Der var fem fremmødte.

Formanden bød velkommen.

Det var enighed om, at der ikke var behov for en dirigent.

Gitte blev valgt som referent.

Årsberetningen

Årsberetningen, som er blevet udsendt til medlemmerne, blev gennemgået, hvor bl.a. fordelene ved at være medlem af DGI ved at kunne deltage billigere i udbudte kurser blev fremhævet.

Der blev ytret ønske om, at DGI godt kunne udbyde kurser mere stilet til ældre motionsløbere som os. I årets løb har Cityløberne deltaget i nogle løbekurser, som har været på et for højt løbeniveau som udgangspunkt.

Der har været tre møder i bestyrelsen i 2019.

Der er syv medlemmer i klubben nu.

Der var blevet ryddet op i ikke-aktive Facebook-venner af Cityløberne, og beskederne om løb foregik nu i en lukket gruppe.

Indkomne forslag

Der var ikke kommet nogen forslag

Fastsættelse af kontingent

Da der stadig er overskud på kontoen, blev det besluttet at bibeholde det årlige kontingent på DKK 250.

Budget og regnskab

Majken fremlagde regnskabet, som stadig viser et pænt overskud på kontoen. Da der hverken er så mange medlemmer og ej heller så mange udgifter løber det fortsat rundt.

Valg af bestyrelse

Alle er på valgt hvert år jf. vedtægterne.

Anni modtog genvalg som formand.

Majken modtog genvalg som medlem af bestyrelsen. Erika, som desværre ikke kunne deltage, havde allerede accepteret genvalg som medlem af bestyrelsen.

Karen accepterede at blive valgt som suppleant.

Valg af revisorer

Karen og Gitte accepterede genvalg som revisorer.

Eventuelt

Det blev besluttet, at løbedagene fra uge 37 i en forsøgsperiode vil være mandage og torsdage kl. 17.00. Mødestedet er fortsat Enghave Plads, hvis ikke andet bliver aftalt.

Majken var i fortsat dialog med DGI Byens hotel på Vesterbro, som nu er færdigrenoveret, om igen at kunne få lov til at opbevare bagage, mens vi er ude at løbe.

Vi satser på, at det bliver muligt at holde en julefrokost i denne Corona-tid. Anni foreslog, at dette års julefrokost skulle holdes i Klubben på Enghavevej. Det var der bred enighed om.

Talen gik også på, om der skulle lidt ny info på hjemmesiden, så løbeinteresserede kunne se, at der er aktivitet i løbeklubben.

Der var herefter ikke flere som ønskede ordet og generalforsamlingen blev hævet kl. 19.00 med tak for god ro og orden.

Som formand for bestyrelsen:

__________________________________

Anni Wredstrøm

Scroll to Top