Referat fra ordinære generalforsamling den 20.03.2018 kl. 18:00
i DGI Storkøbenhavns lokaler

 

Dagsorden
1)    Valg af dirigent og referent
a.    Henrik Poulsen blev valgt til både dirigent og referent

Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne. Indkaldelsen var udsendt pr. mail og slået op på vores hjemmeside den 23. februar hvilket var mere end de 3 ugers varsel vedtægterne kræver.

2)    Aflæggelse af beretning

Formandens skriftlige beretning:

Atter i år vil jeg indlede årsberetningen med citatet fra vores hjemmeside. "Hvis du er til Motionsløb, Sightseeing, Hygge og Socialt samvær, er Cityløberne noget for dig.

Hvad er der så sket i det forløbende år.

Vi har været 15 mere eller mindre aktive løbere fordelt på mandag/onsdag holdet, og et senior hold. Seniorholdet har vi nu nedlagt officielt. Arsagen var, at de reelt ikke var aktive og ikke kunne tilbyde at modtage  nye løbere til dette hold.  Men intet er ikke så galt at det ikke er godt for noget. 2017 blev så et år, hvor vi kunne fokusere på vores mandag/onsdag hold.

Majken har troligt sørget for, at holdet kunne komme ud på mange og meget varierede ture. Men der har også været en god tilslutning til Christianshavnermilen i 2017. Vorestræning var på disse dage en deltagelse i Christianshavnermilen.

I det kommende år bliver der nok ikke noget Christianshavnermil i april og maj månedpga. vores egen fortræning til Royal Run, men fra juni vil der igen være mulighed for atvi flytter træningen den første mandag i månederne juni til oktober tilChristianshavnermilen.

Det kan nok ikke komme som en overraskelse for nogen, at vi er i gang med et fortræningsprogram til Royal Run. Det er blevet til fordi vi i 2017 indgik et samarbejde medDG/ om at være en del af DG/'s vision 25-50-75.

Visionen går ud på, at der i 2025 skal være 50 procent af den danske befolkning, der dyrker idræt i en forening, mens hele 75 procent af den danske befolkning skal væreidrætsaktiv. En del af disse aktive skal være med i cityløberne.

For Cityløberne betyder det, at

•       vi står for et 12 ugers træningsprogram (Tjek)

•       får stillet en træner til rådighed fra DG/ (Tjek)

•       får økonomisk mulighed for at få uddannet 2 Cityløbere til fuldblodDGIIDAF Løbetrænere (stadigvæk 1 plads ledige)

På Facebook siden har vi fået ryddet op i hvem der var med i gruppen. Vi ønskede athave medlemmer i gruppen, som også var interesseret i at være aktive i klubben.

Men vores Facebook side er også blevet meget levende i løbet af det sidste år, men jeg vil opfordre alle til at være aktive på siden. Det betyder meget for os og især dem der poster noget på siden, at andre har kvitteret på den ene eller anden måde. Opfordringen er, at I"like'r'' og kommer med kommentarer i det omfang i selv finder passende for jer.

Om det skyldes mit store fravær i 2017 (helbredet) eller om vi bare ikke ramte helt pletmed vores ekstra tilbud vides ikke, men det blev desværre kun til et ekstra socialtarrangement. Ju/efrokosten.

Men den var til gengæld godt besøgt, og klubben kvitterede med at stå for øl og snaps. Jeg tror det er fjerde gang vi holder frokost hos "Frk. Barner'', da der jo er mange der er meget glade for deres platte og snaps (Frk. Barner no.1).

Men vi lader os ikke slå ud af et par svipsere. Derfor vil vi i år markere starten på sommersæsonen med en frokost i det grønne (nærmere bestemt Geelskov). Det vil blive lørdag d. 26. maj eller søndag d. 27. maj. Til dette arrangement vil klubben være vært og stå for forplejning og underholdning.

På grund af vores træner situation i 2017, har det været Majken der stod forataragere ture rundt i København. Man fornemmer, at Majken har et godt indblik i hvor vi kan komme ud og være i nogle spændende omgivelser. Majken skal have en stor tak for det. Majken har også været en fantastisk "generalsekretæ r'' i klubben. Hun har sørget for at Henrik (trods hans fravær m.m.) alligevel fik lavet det han skulle. Omend nogle gange lidt forsinket. Tak for din indsats.

I år skal vi have valgt en ny kasser. Det er ikke fordi vi på nogen måde har været utilfreds med Ellen på denne post, men fordi Ellen har planer om at forlade Danmark.

Ellen, du har gjort et godt stykke arbejde i de mange år du har siddet på posten. Detskal du have tak for. I samme omgang ønskes du al muligt held og lykke med din fremtidi Canada i nærheden af din familie.

Hvad kan vi så forvente os af 2018?
På nuværende tidspunkt har vi været i gang i 3 uger med fortræningen til Royal Run. Derhar været tilmeldt 31 personer inkl. dem fra cityløberene der huskede det. Det er mit håb,at nogle af alle de nye løbere får lyst til at fortsætte i Cityløberne. Min personligefornemmelse er, at vi godt kan fastholde en del af dem der nu deltager i programmet. Flere har givet udtryk for at netop vores "mantra" om "Motionsløb, Sightseeing, Hygge ogSocialt samvær'' har gjort at de har valgt os til denne fortræning. Nu er det bare op til os, at sørge for at byde alle disse nye velkommen i klubben, så de ikke forlader os efter d. 21. maj.

På trænersiden vil jeg i lighed med mit løb blive genoptrænet i rollen som træner. Vi håberså at vi kan finde en anden ildsjæl der kunne tænke sig at prøve kræfter med opgaven, dader er vigtigt at klubben kan tilbyde mindst 2 trænere. Vi skal have en erstatning for Line,der kun er tilknyttet os indtil Royal Run.

Klubben er nu snart 10 år gamme.l Nærmere bestemt er det den 16. april vi fejrer vores jubilæum. Planen er, at Line vil sørge for en anderledes træning, som skulle være underholdende. Efterfølgende vil klubben være vært for lidt godt efter træningen.

Mit håb er, at vi i løbet af 2018 vil vokse noget, og at vores medlemmer vil synes at vi fortsat lever op til vores mantra.

3)    Forelæggelse af regnskab og budget
a.    Ellen Pedersen gennemgik regnskabetfor 2017. Regnskabet blev godkendt

b.   Bestyrelsen fremlagte budget blev vedtaget

4)    Behandling af indkomne forslag
a.    Der var ikke indkommet nogen forslag

5)    Fastsættelse af kontingent

a.    Kontingent blev fastsat til fortsat at være 250,00 kr.lår

6)    Valg af bestyrelse

a.    Bestyrelsen blev genvalgt.

Henrik Poulsen blev valgt til formand Majken Clausen blev valgt til kasserer Anni Wred blev valgt

b.   Valgt  som supplant

Tina Larsen blev valgt til supplant EllenPedersen blev valgt til supplant

7)    Valg af revisorer

a.    Der blev genvalg til Gitte Nybo Østergaard og Karen Schultz

8)    Eventuelt

a.    Intet

 

Som dirigent og refere)1t                                     Som repræs,entant for bestyrelsen

QL--                                          _) ,i\

Henrik Poulsen

 

 

Scroll to Top